FVBUs förskolor

FVBU har drivit förskolor i Sverige sedan 1986. Till vår verksamhet ska hela familjen känna sig välkommen! Tillsammans skapar vi en miljö där varje barn kan bli sitt bästa jag.
Vi tror på att det ska vara roligt att lära och vill använda oss av barnens kreativitet och spontanitet.
Vi arbetar ofta utifrån ett visst tema under en längre period. Detta gör att vi kan fördjupa barnets intresse och kunskaper och hinner ta del av tankar och funderingar som väcks hos barnet. Vi försöker ta tillvara barnets intresse och frågor när vi planerar för och vidareutvecklar temat. I temaarbetet arbetar vi med att söka och förmedla kunskap på barnens villkor. Det innebär att vi arbetar utifrån olika infallsvinklar och med olika metoder. Vi använder oss av musik, drama, rörelse och skapande när vi introducerar och arbetar med temat.

Förskolornas profiler

Vår kristna profil

”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor” Lpfö 18, sid 5. 
 Vi vill värna alla människors lika värde inom våra förskolor och så här tänker vi om den kristna profilen:  
Att älska sin nästa såsom sig själv
Att alla människor är lika mycket värda
Att alla människor har en uppgift och behövs för att helheten ska fungera
Att alla människor är unika
 Vi tänker att den kristna profilen ger oss möjlighet att växa som individer och medmänniskor och bidrar till större tolerans. Vi vill särskilt lyfta människans ansvar att ta vara på relationer med allt levande både medmänniskor och naturen.  Människan har enligt kristen tradition fått i uppdrag att ta vara på skapelsen.
Vi följer skollagen som säger att konfessionella inslag får finnas med i utbildningen. Att delta i de konfessionella inslagen är frivilligt.  

I detta dokument kan ni läsa mer om de konfessionella inslagen på FVBUs förskolor.
Konfessionella inslag FVBU -23.pdf

Vår miljöprofil

”En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig” Lpfö 18, sid 9.
 Vi vill lära barnen vad hållbar utveckling innebär. Vi jobbar med ”Grön Flagg”, vilket innebär att vi har en miljöcertifiering. Vi formulerar nya miljömål varje år och avdelningarna jobbar med målen på en nivå som passar just den barngruppen. Ansvaret delas av hela personalgruppen. Grön Flaggmålen utvärderas och följs upp systematiskt. Vårt miljöarbete är kopplat till den kristna profilen och vår värdegrund genom att på olika sätt lära barnen att ta hand om naturen.

Arbetssätt

Inom FVBU arbetar vi med barnen i mindre grupper utifrån varje förskolas specifika förutsättningar. Vi har ett flexibelt tänk när vi delar in barnen i grupper. Förberedelse, genomförande, utvärdering och utveckling av utbildningen/undervisningen sker tillsammans i arbetslaget utifrån riktlinjer i lpfö-18. Arbetslaget och i synnerhet förskolläraren har ett särskilt ansvar för att utbildningen utformas i överensstämmelse med lpfö-18 och utifrån barnens behov. Att arbeta i mindre grupper ger oss en bra grund för likvärdig utbildning då det ger oss förutsättningar att se varje barns specifika förutsättningar för lärande.
Vi vet sedan tidigare och att forskning visar på att arbeta med mindre grupper hjälper oss som arbetslag att bättre se varje barns behov, intressen och möjligheter samt skapar trygghet förutsättningar för anknytning och trivsel för barnen på förskolan.
"Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på̊ vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden."  LPFÖ-18 


FVBU använder appen Tyra

På FVBUs förskolor arbetar vi med den digitala appen Tyra. Tyra fungerar som en kommunikations-kanal mellan förskola och hem och all information samlas därmed på ett ställe.

 • I Tyra finns en kalender med information om vad som händer på just ditt barns avdelning.
 •  I Tyras blogg kan ni se alla roliga aktiviteter som händer på förskolan.
 • I portfolion kan ni se den individuella dokumentationen för ert barn samt de läroplansmål som kopplas till aktiviteterna på förskolan. Portfolion är helt privat och endast vårdnadshavare och pedagoger har tillgång till portfolion.
 • I Tyra finns också en "låda" där ni kan se om det saknas blöjor eller extrakläder på förskolan.
 • Pedagogerna checkar in och ut ert barn när ni lämnar och hämtar via Tyra.
 • Vårdnadshavare kan sjuk- och friskanmäla barnet via appen.
 • All dokumentation i Tyra kopplas till Läroplanen för förskolan.

Tyra och FVBU följer alla bestämmelser inom GDPR. För att läsa mer om Tyra kan ni besöka www.tyra.io. Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna rektor på den aktuella förskolan eller FVBUs huvudkontor på info@fvbu.se


Grön flagg

Grön flagg är en del av Håll Sverige rent och är en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten. Med Grön Flagg vill vi inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Alla FVBUs förskolor har tydliga miljömål som vi arbetar aktivt med.

Hemlagad mat

FVBUs förskolor har egna tillagningskök. Vi har en tydlig måltidspolicy som säger att vi ska laga maten med så stor andel närodlade och ekologiska råvaror som möjligt. Vi bjuder på vegetarisk mat två gånger i veckan.
För att ta del av FVBUs måltidspolicy kan ni kontakta rektor på respektive förskola eller kontakta oss på info@fvbu.se

Skolmjölksstöd

EUs Skolmjölksstöd är en typ av skolmjölksprogram där EU vill hjälpa barn att äta hälsosammare genom att ge stöd till förskolor och skolor som serverar mjölk. Syftet med EUs skolmjölksstöd är att ge fler barn och elever möjlighet att dricka mjölk i förskolan och skolan och främja sunda matvanor. Både kommunala och fristående förskolor, skolor och gymnasium kan ansöka om stödet. Läs mer om EUs skolmjölksstöd hos Jordbruksverket

Till dig som vårdnadshavare

På FVBUs förskolor vill vi gärna ta del av dina synpunkter och önskemål! På så sätt kan vi kontinuerligt arbeta för att förbättra och utveckla vår verksamhet.
I första hand tar du upp dina synpunkter och eventuella problem med ansvarig personal eller förskolechef på respektive förskola. Om du hellre vill kontakta FVBU centralt är du välkommen att höra av dig till huvudkontoret i Norrköping, kontaktuppgifter finner du här. Det går också bra att fylla i formuläret för klagomålshantering nedan.

Klagomålshantering

Här fyller du enkelt i dina åsikter, alla klagomål utreds, dokumenteras och följs upp samt delges huvudman. Inom fem (5) arbetsdagar erhålls svar på ditt klagomål från FVBU.

Praktiska tips

 • Vi älskar att vara utomhus! Så ta med kläder efter väder till ert barn. Det är bra om det finns regnkläder och gummistövlar under den varma årstiden och under den kallare perioden bör det finnas kläder som håller barnet varmt och torrt. Ta även gärna med extra kläder att använda inomhus om något skulle bli blött.
 • Märk alltid barnets kläder och saker.
 • För att läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter, läs här.
 • Se till att våra kontaktuppgifter till er är uppdaterade så att vi enkelt kan nå er om det skulle behövas. FVBUs förskolor använder sig av kommunikations-appen Tyra, se till att alla uppgifter är uppdaterade så pedagogerna enkelt kan nå er.