FVBUs förskolor

FVBU har drivit förskolor i Sverige sedan 1986. Till vår verksamhet ska hela familjen känna sig välkommen! Tillsammans skapar vi en miljö där varje barn kan bli sitt bästa jag.
Vi tycker att det ska vara roligt att lära och vi vill använda oss av barnens kreativitet och spontanitet.
Vi arbetar ofta utifrån ett visst tema under en längre period. Detta gör att vi kan fördjupa barnets intresse och kunskaper och hinner ta del av tankar och funderingar som väcks hos barnet. Vi försöker ta tillvara barnets intresse och frågor när vi planerar för och vidareutvecklar temat. I temaarbetet arbetar vi med att söka och förmedla kunskap på barnens villkor. Det innebär att vi arbetar utifrån olika infallsvinklar och med olika metoder. Vi använder oss av musik, drama, rörelse och skapande när vi introducerar och arbetar med temat.

Läroplanen för förskolan, lpfö18

Alla förskolor, både kommunala och fristående, ska följa läroplanen för förskolan, Lpfö18. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, att förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.  Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Lpfö18: "Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling."


FVBUs förskolors profiler

Vår kristna profil 
I läroplanen för förskolan står det att läsa: ”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor” Lpfö 18, sid 5. 
 Vi vill värna alla människors lika värde inom våra förskolor och så här tänker vi om den kristna profilen:  
Att älska sin nästa såsom sig själv
Att alla människor är lika mycket värda
Att alla människor har en uppgift och behövs för att helheten ska fungera
Att alla människor är unika
Den kristna profilen ger oss möjlighet att växa som individer och medmänniskor och bidrar till större tolerans. Vi vill särskilt lyfta människans ansvar att ta vara på relationer med allt levande både medmänniskor och naturen.  Människan har enligt kristen tradition fått i uppdrag att ta vara på skapelsen.
Vi följer skollagen som säger att konfessionella inslag får finnas med i utbildningen. Att delta i de konfessionella inslagen är alltid frivilligt.  
I detta dokument kan ni läsa mer om de konfessionella inslagen på FVBUs förskolor.

Konfessionella inslag FVBU -23.pdf
Vår miljöprofil
”En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig” Lpfö 18, sid 9.
 Vi vill lära barnen vad hållbar utveckling innebär. Vi jobbar med ”Grön Flagg”, vilket innebär att vi har en miljöcertifiering. Vi formulerar nya miljömål varje år och avdelningarna jobbar med målen på en nivå som passar just den barngruppen. Ansvaret delas av hela personalgruppen. Grön Flaggmålen utvärderas och följs upp systematiskt. Vårt miljöarbete är kopplat till den kristna profilen och vår värdegrund genom att på olika sätt lära barnen att ta hand om naturen.

Grön flagg

Grön flagg är en del av Håll Sverige rent och är en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten. Med Grön Flagg vill vi inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Alla FVBUs förskolor har tydliga miljömål som vi arbetar aktivt med.

Arbetssätt

Inom FVBU arbetar vi med barnen i mindre grupper utifrån varje förskolas specifika förutsättningar. Vi har ett flexibelt tänk när vi delar in barnen i grupper. Förberedelse, genomförande, utvärdering och utveckling av utbildningen/undervisningen sker tillsammans i arbetslaget utifrån riktlinjer i lpfö-18. Arbetslaget och i synnerhet förskolläraren har ett särskilt ansvar för att utbildningen utformas i överensstämmelse med lpfö-18 och utifrån barnens behov. Att arbeta i mindre grupper ger oss en bra grund för likvärdig utbildning då det ger oss förutsättningar att se varje barns specifika förutsättningar för lärande.
Vi vet sedan tidigare och att forskning visar på att arbeta med mindre grupper hjälper oss som arbetslag att bättre se varje barns behov, intressen och möjligheter samt skapar trygghet förutsättningar för anknytning och trivsel för barnen på förskolan.
"Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på̊ vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden."  LPFÖ-18 

Vi använder appen Tyra

Tyra och FVBU följer alla bestämmelser inom GDPR. För att läsa mer om Tyra kan ni besöka www.tyra.io. Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna rektor på den aktuella förskolan eller FVBUs huvudkontor på info@fvbu.se

På FVBUs förskolor arbetar vi med den digitala appen Tyra. Tyra fungerar som en kommunikationskanal mellan förskola och hem och all information samlas därmed på ett ställe.

  • I Tyra finns en kalender med information om vad som händer på just ditt barns avdelning.
  •  I Tyras blogg kan ni se alla roliga aktiviteter som händer på förskolan.
  • I portfolion kan ni se den individuella dokumentationen för ert barn samt de läroplansmål som kopplas till aktiviteterna på förskolan. Portfolion är helt privat och endast vårdnadshavare och pedagoger har tillgång till portfolion.
  • I Tyra finns också en "låda" där ni kan se om det saknas blöjor eller extrakläder på förskolan.
  • Pedagogerna checkar in och ut ert barn när ni lämnar och hämtar via Tyra.
  • Vårdnadshavare kan sjuk- och friskanmäla barnet via appen.
  • All dokumentation i Tyra kopplas till Läroplanen för förskolan.

Till dig som vårdnadshavare

På FVBUs förskolor vill vi gärna ta del av dina synpunkter och önskemål! På så sätt kan vi kontinuerligt arbeta för att förbättra och utveckla vår verksamhet.
I första hand tar du upp dina synpunkter och eventuella problem med ansvarig personal eller rektor på respektive förskola. Om du hellre vill kontakta FVBU centralt är du välkommen att höra av dig till huvudkontoret i Norrköping, kontaktuppgifter finner du här. Det går också bra att fylla i formuläret för klagomålshantering nedan.

Klagomålshantering