Organisation

BAKGRUND
FVBU är en ideell förening som sedan 1903 har bedrivit verksamhet för barn och ungdomars bästa. Under 2024 delas föreningen upp i två olika delar, FVBU Förskola samt FVBU Hjälpverksamhet, omstruktureringen är pågående och beräknas vara klar under årsskiftet 2024/2025. 

DIRECTOR
Föreningens director ska leda föreningens verksamhet och har ansvar för verkställandet av årsmötets och huvudstyrelsens beslut. Directorn är föreningens huvudkassör, chef för föreningens personal och ansvarig för utformning av dess arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Sedan augusti 2019 är Therése Wallén director för FVBU.

STYRELSE
Styrelsen beslutar enligt stadgarna om föreningens fastigheter och tillgångar, förvaltar testamentariska förordnanden och donationer samt tillser att barnen och ungdomarna får förutsättningar för trygghet, omsorg, respekt och lustfyllt lärande som föreningen avser att bereda dem. Styrelsens uppdrag är också att genomföra årsmötets beslut. Styrelsen sammanträder i samband med föreningens årsmöte samt ytterligare ett par gånger per år.

ÅRSMÖTE
Föreningen håller innan maj månads utgång varje år sitt riksårsmöte där anmälda medlemmar fastställer planer avseende verksamhet och ekonomi för kommande verksamhetsår. Årsmötet beviljar, efter genomgång av föreningens förvaltningsberättelse, ekonomiska redogörelse och revisionsberättelse, styrelsen och directorns ansvarsfrihet. Den senaste årsredovisningen och det senaste årsmötesprotokollet finns att tillgå för föreningens medlemmar.

Varje år upprättas en placeringspolicy för FVBU:
Etiska aspekter FVBU vill undvika att investera i företag/verksamheter som har:
• Produktion eller försäljning av tobaksprodukter.
• Produktion eller försäljning av alkoholprodukter.
• Produktion eller försäljning av vapen.
• Miljöförstörande verksamhet.
• Barnarbete.
• Produktion eller försäljning av pornografi.
 
FVBU vill investera i ansvarsfulla företag som:
• Arbetar aktivt för jämställdhet och alla människors lika värde.
• Arbetar aktivt med miljötänkande.
• Skapar bra arbetsvillkor för sina anställda.
 
Skulle FVBU ha investerat i ett företag som senare visar sig inte uppfylla de etiska krav som föreningen ställt eller vid fusion kommer att omfatta verksamheter som inte uppfyller de etiska kraven, ska investeringen så snart som möjligt avyttras.